Ułatwienia dostępu

Przejdź do treści
Strona główna » Oświadczenie dla uczestnika Akademickiego Konkursu Retorycznego

Oświadczenie dla uczestnika Akademickiego Konkursu Retorycznego

  1. W związku z udziałem w Akademickim Konkursie Retorycznym, wyrażam zgodę na to, aby mój wizerunek, głos i/lub wypowiedź (wraz z imieniem i nazwiskiem jeżeli Fundacja Akademia Retoryki Igora Zalewskiego uzna to za stosowne) – w całości ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów – zostały wykorzystane w materiałach promocyjnych wspomnianego wydarzenia lub audycjach lub przekazach tworzonych lub rozpowszechnianych przez Fundację Akademia Retoryki Igora Zalewskiego
  1. Zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z mojego wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi na wszystkich znanych polach eksploatacji. W szczególności dotyczy to rozpowszechniania w sieci multimedialnej i Internecie, emisji i reemisji telewizyjnej i radiowej, publicznych odtworzeń lub wyświetleń, wprowadzania do obrotu, w ramach usług telekomunikacyjnych, również w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do mojego wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w prasie drukowanej i magazynach.
  1. Zezwolenie (upoważnienie) powyższe obejmuje także rozpowszechnianie wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi w celach reklamowych i promocyjnych, tj. reklamy lub promocji programów telewizyjnych, audycji i przekazów, w których rozpowszechniany jest wizerunek na wszystkich znanych portalach eksploatacji. W szczególności dotyczy to rozpowszechniania w sieci multimedialnej i Internecie, emisji i reemisji telewizyjnej i radiowej, publicznych odtworzeń lub wyświetleń, wprowadzania do obrotu, w ramach usług telekomunikacyjnych, również w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do mojego wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w prasie drukowanej i magazynach.
  1. Rozpowszechnianie mojego wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi zgodnie z niniejszym oświadczeniem woli nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na moją rzecz ani jakiejkolwiek osoby trzeciej wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.
  1. W sprawach spornych zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, pod jurysdykcją sądów polskich.