Ułatwienia dostępu

Przejdź do treści
Strona główna » Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.akademiaretoryki.pl, prowadzony jest przez Fundację Akademia Retoryki Igora Zalewskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 21/53, 01-230 Warszawa, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000758833, o kapitale zakładowym 5 000,00 zł NIP 5272872260, REGON 381856295.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – Fundacja Akademia Retoryki Igora Zalewskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 21/53, kod pocztowy 01-230, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy , XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000758833, o kapitale zakładowym 5 000,00 zł, NIP 5272872260, REGON 381856295.
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.akademiaretoryki.pl, stanowiący zorganizowany system zawierania umów na odległość na świadczenie usług przez Akademię Retoryki w postaci kursów.
6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.
11. Kurs – dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też umowę o świadczenie usług.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Skierniewicka 21/53, 01-230 Warszawa.
2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@akademiaretoryki.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 602 517 358
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 26 1050 1012 1000 0090 8049 7705
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10.00-18.00.

§ 4
Wymagania techniczne

i.1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
b. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
c. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
d. włączona obsługa plików cookies,,
e. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia, co jednocześnie prowadzi do automatycznego założenia Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
4. Kursy odbywają się w grupach liczących 8-10 osób. Minimalna liczba uczestników koniecznych do uruchomienia kursu wynosi 4 osoby. W przypadku nie zapisania się na dany kurs wymaganej minimalnej liczby uczestników, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kursu i obowiązany jest do zwrotu na konta Klientów uiszczonej opłaty za kurs.
5. Kurs odbywa się w miejscu i godzinie wskazanej przez Sprzedawcę przy zakupie kursu.
6. Zwrot opłaty za zajęcia opuszczone z przyczyn leżących po stronie Klienta jest niemożliwy.
7. Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany godziny zajęć jedynie w nagłych przypadkach, po wcześniejszym ustaleniu nowej godziny z Klientami.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

1. Założenie Konta w Sklepie następuje poprzez zakup Kursu za pośrednictwem Sklepu i podanie danych niezbędnych w celu realizacji Zamówienia, takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. wejść na stronę Sklepu;
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, miasto odbywania Kursu oraz odpowiednią grupę, a następnie kliknąć przycisk „Kup kurs”;
3. po kliknięciu przycisku „Kup Kurs” i przekierowaniu do strony płatności, wprowadzić wymagane dane;
4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§ 8
Oferowane metody płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności elektronicznych:
a. Płatność przelewem na konto bankowe Sprzedawcy za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
b. Płatność przy pomocy Blik za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
2. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą przycisku w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia, rezerwacji miejsca na wybranym przez Klienta kursie oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności elektronicznej niezwłocznie, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

§ 10
Rezygnacja z kursu

1. Klient ma prawo zrezygnować z kursu w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji. Oświadczenie powinno być złożone w formie pisemnej poprzez przesłanie zeskanowanej kopii na adres kontakt@akademiaretoryki.pl.
2. W przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji do 48 godzin przed rozpoczęciem kursu, liczonych od godziny rozpoczęcia pierwszych zajęć według harmonogramu zajęć, Klient otrzyma zwrot wcześniejszej płatności za kurs, minus 1,5% opłaty manipulacyjnej liczonej od kwoty uiszczonej na konto Sprzedawcy.
3. W przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji na mniej niż 48 godzin przed rozpoczęciem kursu, liczonych od godziny rozpoczęcia pierwszych zajęć według harmonogramu zajęć, Klient otrzyma zwrot wcześniejszej płatności za kurs, minus 50% opłaty za kurs liczonej od kwoty uiszczonej na konto Sprzedawcy.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy (z inicjatywy Klienta) w trakcie trwania kursu, Klient ponosi wszystkie koszty związane z przeprowadzonymi już zajęciami. Oprócz tego Klient ponosi również koszty związane z pozostałymi zajęciami w wymiarze 50% ich wartości. Jako zajęcia przeprowadzone należy rozumieć zajęcia, które odbyły się zgodnie z harmonogramem.

§ 11
Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość

a.i.1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny w trybie i z zachowaniem zastrzeżeń dotyczących obowiązku ponoszenia kosztów przewidzianych przez ustawę z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 ze zm.).
a.i.2. Do skutecznego odstąpienia od Umowy wystarczy przesłanie podpisanego skanu oświadczenia, z którego jasno wynika wola odstąpienia od Umowy, przed upływem 14-dniowego terminu na adres kontakt@akademiaretoryki.pl.
a.i.3. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta, zwróci Konsumentowi uiszczoną opłatę za kurs.
a.i.4. W przypadku zakupu kursu przez Sklep, w terminie krótszym niż 14 dni do dnia rozpoczęcia zajęć w ramach zakupionego kursu, Klient będący Konsumentem uczestnicząc w zajęciach zgadza się tym samym na rozpoczęcie świadczenia usługi z pominięciem 14-dniowego okresu wycofania się z niej.

§ 12
Reklamacje

1. Klientowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w sprawach:
a) nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu serwisu Sklepu;
b) niedotrzymania z winy Sprzedawcy określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług, niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.
2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@akademiaretoryki.pl.
3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a) oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu);
b) opis problemu będącego podstawą reklamacji.
4. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, przedstawi swoje stanowisko do przedstawionego w reklamacji roszczenia. Dla zachowania powyższego terminu wystarczające jest nadanie pisma w placówce pocztowej na adres wskazany w reklamacji lub przesłanie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w reklamacji, a przy jego braku, na adres, za pośrednictwem którego złożono reklamację.

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

5. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
6. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14
Postanowienia końcowe

a.i.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
a.i.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
a.i.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.